2018 Mimarlık Programı III

Tarih: 23 Temmuz - 5 Ağustos 2018 (Köy'e geliş 22 Temmuz, Köy'den çıkış 5 Ağustos 2018)

Amaç: Farklı disiplinlerden katılımcılar için; mekânsal pratikler üzerine düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak, grup/ortak çalışma becerilerini geliştirmek, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Daha nitelikli yaşam çevrelerinden haberdar olmak ve bunu talep etmek için gerekli farkındalığı yaratmak. Farklı disiplinlere ait ``mekânsal söylemleri`` tartışmaya açmak ve sorgulama alanları oluşturmak. Yakın üretim alanları olmalarına rağmen, meslek edinme aşamasında bir arada üretim imkanına sahip olmayan disiplinler arasında ilişki kurabilmek; farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek; eğitim pratiğinde üzerinde durulan kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar ve gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmektir.

Hedef kitle: Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstü seviyelerindeki tüm alanlardan/disiplinlerden öğrencilerin başvurusuna açıktır. Ancak belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. "Mekân" üzerine soruları ve merakı olan herkesi hedefler.

Başvuru için: Katılımcılardan kendilerini (ve eğer varsa yaptıkları çalışmaları) anlattıkları özgeçmişle birlikte Mimarlık Programı`na neden katılmak istedikleriyle ilgili yaklaşık 200 kelimelik bir yazıyı (motivasyon mektubunu) başvuru formuna yazmaları beklenmektedir. Ayrıca “mekân” kavramı üzerine seçilen serbest  bir teknikle üretim (video, poster, fotoğraf, metin…) yaparak, ilgili üretimin erişilebilir linkini başvuru formunda yer alan kutucuğa yazmaları beklenmektir.

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 1940, çadırlar için 1450 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi

Köy'le ilgili sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Programla ilgili sorularınız için: Cemil Çalkıcı (cemilcalkici@gmail.com), nesinmimarlik@gmail.com

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Eğitmenler hakkında ayrıntılı bilgiler için tıklayın.

Program

Saat saat, ayrıntılı programı görmek için tıklayın.

1. Sinema ve Mekân İlişkisi
2. Mekân-Ekran
3. Haritalama Atölyesi: Coğrafya Bir Kader Midir?
4. Mekan-Zaman’ın İnşasında Görsel-İşitsellik ve Montaj

Sinema ve Mekân İlişkisi
Eğitmen:

YU: Yeşim Ustaoğlu

Dersin Amacı ve Hedefi: Mimarlığın temel uğraşı alanı olan “mekân”, sinemanın da önemli bir konusudur. 20.yy’ın başından bu yana mekân konusu ekseninde sürekli artan bir ilişki kuran Mimarlık ve Sinema, birbirine yeni görme, düşünme ve temsil etme biçimleri önererek, birbirini etkilemeye ve dönüştürmeye başlar. Mimarlık mekânı eleştirerek, temsil ederek, dönüştürerek nasıl farklı biçimlerde kuruyorsa sinema da onu farklı biçimlerde üretir ve izleyiciye farklı okumalar yaptırabilir. Hareketli görüntüler toplamı olan sinema, yerin ve hayatın çok boyutlu tasvirini kurarak mimari temsilin boyut kısıtlamasını aşar, mimari mekânsal üretim ise gündelik hayatı kuran temel bir sosyo-kültürel öğe olarak filmin hikâyesine canlılık katar.  

Buradan yola çıkarak mekân kavramı temelinde ilerleyecek olan bu atölye, film ve mekân ilişkisi ve filmde kullanılan mekân imgesi üzerine çeşitli teorik anlatımlar, tartışmalar, film analizleri ve okumalar içerecek. Her bir katılımcıdan atölye sürecinin devamında, Nesin Köyü veya çevresindeki fiziksel veya düşsel mekânı zemine alıp bir temsil biçimi olan sinematografinin montaj gibi tekniklerini kullanarak, bir kısa film çekmesi beklenecek. Akşamları filmler izlenecek ve filmlerin yönetmeni eşliğinde film mekânları üzerine söyleşiler yapılacaktır.

Mekân-Ekran

Eğitmenler:
BÖ: Başak Özden | Maltepe Üniversitesi
İU: İrem Uslu | Sakarya Üniversitesi
SD: Sinem Serap Duran | Kadir Has Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi

Dersin Amacı:
Soyut makineler somut toplanışların içinde işlerler: Onlar toplanışların dördüncü boyutu olarak tanımlanırlar, başka bir deyişle, kodçözümünün ve yersizyurdsuzlaşmanın keskin uçları olarak. Soyut makineler bu keskin uçları çekerler. Bu yüzden soyut makineler yerliyurdlu toplanışların başka bir şeye, başka tip bir toplanışa, moleküler olana, kozmik olana açılmasını sağlarlar; oluşlar oluştururlar. Böylece onlar daima tekil ve içkindirler. 
Gilles Deleuze-Felix Guattari, Bin Yayla


Atölye içerisindeki “Mekân-Ekran” dersleri serisi doğayı, mekânı ve yerleşimleri yeni anlamlar üreterek daha iyi kavramayı hedefler. Köye adımını atan katılımcı gördüğüyle ilk imgesini oluşturur, bu ilk çerçevedir. Yeni bir çerçeveyi doğaya kendi elleriyle yerleştirir, doğanın tepkisinden öğrenir. Temsilleri aracılığıyla görmediğini, üzerine düşünmediğini ortaya çıkarır, saptırır, dönüştürür ve her yeni çerçeveleme ile yeni bütünler üretilir.
  
Katılımcılar, bu iki haftalık keşif sürecinde, mekânsal katmanları keşfedebilecekleri çoklu çerçeveleme yöntemleri ile tanışır. Kavramsal, zamansal tartışmalara ve pratik beceri edindirecek anlatımlara katılmanın yanısıra, gezerek, dokunarak ve yaparak mü-dahil olurlar. Durağan ve devingen imgeler oluşturan yerleştirme, montaj ve video-kolaj yöntemleri atölyede eleştirel bir kavrama-aktarma, müdahale etme ve yorumlama aracına dönüşür.

Program:
SEMİNER 1-Doğa: Mekanda Deneyim [Kavramsal Tartışma: İU, SD]
doğa ve mekan üzerine kavramsal ve zamansal tartışmalar içerir.
Film gösterimi: Andy Goldsworthy - Rivers and Tides

UYGULAMA-Doğa: Mekanda Yerleştirme
doğayı gözleme ve doğanın akışlarına katılmaya yönelik müdahaleler aracılığıyla kavrayış geliştirir.
Grup çalışması: Nesin Köyü ve yakın çevresinde, tamamen doğal malzemeler ile yapılan bir yerleştirme çalışması yapılır.

SEMİNER 2-Adobe Premiere, Adobe After Effects [Pratik Eğitim: SD]
yapılacak video çalışmalarına yönelik programları anlatır. yeşil ekran tekniği ve video kolaj teknikleri ile tanıştırır.

SEMİNER 3-Mekanda Karma Pratikler: Yerleştirme, Land Art, Video Art [Kavramsal Tartışma: BÖ, SD]
sanat ve mimarlık literatüründe yerleştirme sanatı, land-art, video sanatını tartışır.

UYGULAMA-Mekanda Karma Pratikler: Köyde Yerleştirme mekanı yeniden üretmeye yönelik fiziki ve dijital müdahaleler kurar.
Grup çalışması: köy içindeki mikro mekanlarda yerleştirmeler üretilir ve yeşil ekran tekniği entegre edilerek video-kolaj çalışması yapılır.

SEMİNER 4-Katmanlaşma Aracı Olarak Kolaj [Kavramsal Tartışma: BÖ, İU]: Eleştirel bir aygıt olarak kolaj, montaj, asamblajın tarihini ve kuramını tartışır.

UYGULAMA-(Mekansal) Kolaj: Bireysel çalışma: iki ve üç boyutlu denemeler yapılır.

SEMİNER 5-Hareketli İmge Okuma [Pratik Eğitim: SD]: Film-video okuma üzerine kavramsal tartışma yapar ve örnekler üzerine konuşur.

SEMİNER 6-Eleştirel Okuma [Kavramsal Tartışma: BÖ, İU]: Bir okuma-tartışma ortamı kurar.

UYGULAMA-Mekânsal Eşleştirme: Melez bir final ürünü üretir.
Grup Çalışması: Köy içinde çeşitli mikro mekanlar kuran ve mekana görsel kolajlar yerleştiren işler geliştirilir ve yaz okulu sergisine yönelik hazırlanır.

Haritalama Atölyesi: Coğrafya Bir Kader Midir?

Eğitmenler:
ST: Serkan Taycan | Öğr. Gör., Bilgi Üniversitesi & Bahçeşehir Üniversitesi
EÖ: Eda Özel | Doktora Öğrencisi, Harvard Üniversitesi

Nesin Köyü civarındaki bölgenin sosyal, fiziksel, tarihsel verilerinden nasıl haritalar üretebiliriz?
Bu haritalar bize günümüz dünyasına ait tartışmalara katabileceğimiz yeni sorular sağlayabilir mi?

Amaçlar:

  • Ekoloji, topoğrafya ve mekan kavramlarını politik coğrafya ekseninde ele almak ve Matematik Köyü’nü barındıran bölgenin sosyal, fiziksel ve tarihsel katmanlarını analiz etmek.
  • Bölgenin özelliklerini daha genel ölçekli tarihsel coğrafya tartışmaları açısından sorgulamak.
  • Doğal kaynaklara erişimi ve kaynakların kullanımını toplumsal dinamikler açısından değerlendirmek.
  • Çağdaş haritalandırma pratiklerini kullanarak bölge coğrafyasının zamansal ve mekansal temsillerini bir araya getirmek.

Program:
Atölyenin ilk günleri tarihsel coğrafya, haritacılık ve kartografya tarihi okumalarına ve ekoloji, göç ve mekansal adalet gibi konulardaki güncel tartışmaların incelenmesine ayrılacaktır.
İlerleyen günlerde bu tartışmalar Nesin Köyü ve civarındaki bölge bağlamına taşınacak ve katılımcılar seçecekleri konularda bölgede gözlem ve araştırma yapacaklar.
Atölyenin son aşamasında katılımcıların bu araştırma gezilerinde topladıkları verilerden grup çalışmasıyla çok katmanlı ve kapsamlı bir harita oluşturulacak ve bu harita bir tartışma mecrası olarak kullanılacaktır.

Mekan-Zaman’ın İnşasında Görsel-İşitsellik ve Montaj

Eğitmenler: 
CG:
Can Gündüz
BD: Bilge Demirtaş


Bu seminer dizisi, fotoğrafın icadından günümüz dijital teknolojilerine uzanan geniş zaman diliminde ortaya çıkmış farklı mekan, zaman ve anlatı kurma biçimlerinin izini sürer. Kavramlar ve pratikler arasında mekik dokuyarak oluşturulan zemin, katılımcıları kendi bedensel dinamizmlerinden formüller türetmeye sevk ederek görsel-işitsel aygıtın ve montajın doğasını daha iyi kavramalarını hedefler.
23.07.2018
Temel Kurgu Teknikleri: Tanımlar ve Uygulamalar
24.07.2018: Görsel İşitselliğin İnşasından Kavramlar ve Pratikler
Seminer: Kavramlar ve Pratikler I: Sinematik Aygıtın Doğuşu ve Gelişimi
Uygulama: Plan-Sekans
25.07.2018: Montaj-Düşünce
Seminer: Kavramlar ve Pratikler II: Kent, Bellek ve Arşiv
Uygulama: Anlatı ve Montaj 
27.07.2018
Seminer: Analogdan Dijitale Mekan/Aygıt İlişkisi
28.07.2018
Seminer: Güncel Sanat Pratiklerinde Mekan