2018 Mimarlık Programı I

Tarih: 25 Haziran - 8 Temmuz 2018 (Köy'e geliş 24 Haziran, Köy'den çıkış 8 Temmuz 2018)

Amaç: Farklı disiplinlerden katılımcıların; mekânsal pratikler üzerine düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak, grup/ortak çalışma becerilerini geliştirmek, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak, daha nitelikli yaşam çevrelerinden haberdar olmak ve bunu talep etmek için gerekli farkındalığı yaratmak, farklı disiplinlere ait ``mekânsal söylemleri`` tartışmaya açmak ve sorgulama alanları oluşturmak, yakın üretim alanları olmalarına rağmen meslek edinme aşamasında bir arada üretim imkânına sahip olmayan disiplinler arasında ilişki kurabilmek, farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin etkileşimini ve iletişimini güçlendirmek, eğitim pratiğinde üzerinde durulan kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine kırsal mekânlar ve gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmektir.

Hedef kitle: Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstü seviyelerindeki tüm alanlardan/disiplinlerden öğrencilerin başvurusuna açıktır. Ancak belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. "Mekân" üzerine soruları ve merakı olan herkesi hedefler.

Başvuru İçin: Katılımcılardan kendilerini (ve eğer varsa yaptıkları çalışmaları) anlattıkları özgeçmişle birlikte Mimarlık Programı`na neden katılmak istedikleriyle ilgili yaklaşık 200 kelimelik bir yazıyı (motivasyon mektubunu) başvuru formuna yazmaları beklenmektedir. Ayrıca “mekân” kavramı üzerine seçilen serbest  bir teknikle üretim (video, poster, fotoğraf, metin…) yaparak, ilgili üretimin erişilebilir linkini başvuru formunda yer alan kutucuğa yazmaları beklenmektir.

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 1940, çadırlar için 1450 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi

Köy'le ilgili sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Programla ilgili sorularınız için: Cemil Çalkıcı (cemilcalkici@gmail.com), nesinmimarlik@gmail.com

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Eğitmenler hakkında ayrıntılı bilgiler için tıklayın.

Program

Saat saat, ayrıntılı programı görmek için tıklayın.

1. Besleyici Mimarlık
2. Teselasyon – Soyutlama Atölyesi
3. Spontane Yaratıcılık
4. Beden, Mekân ve Hareket Farkındalığı

 

Besleyici Mimarlık

Eğitmenler:
BÇ: Öğr. Gör. Berat Çokal | Altınbaş Üniversitesi
NY: Nur Yavuz | Serbest Mimar, Yoga, Meditasyon Eğitmeni

Atölyenin Amacı: Sınıf içi eğitimler ve açık hava atölye çalışmaları ile ilerleyecek bu derste amaç katılımcıların temel inşa süreçleri vasıtasıyla doğayla, doğal malzemelerle, özellikle toprakla yeniden ilişkiye geçmeleri, sınıf içi dersler ile de tarih boyunca pişirme-yeme-içme pratiklerinin mekânsal organizasyonları nasıl biçimlendirdiği takip etmelerini sağlamaktır. 

Atölyenin Hedefi: Farklı disiplinlerden katılımcılar için; ekolojik/sürdürebilir inşa biçimlerini öğrenmek, doğal malzemenin tabiatıyla tanışmak, onu yoğurup biçimlendirmek, doğal malzemenin beslenme ve sağlık üzerinde etkilerini öğrenmek, temel inşa süreci  sonunda oluşturulan ürünü kullanmak/deneyimlemek. Gastronomi odaklı bir izlekte tarih boyunca beslenme/pişirme pratiklerinin mekânsal organizasyonun nasıl etkilediğini takip etmek.

2 haftalık çalışma dahilinde sınıf içi derslerde aşağıdaki konular anlatılacak, açık hava atölye çalışmalarında ocak inşa edilecektir.

Sınıf İçi Ders Konuları:
Sürdürülebilir, Ekolojik İnşa Etmek Pratikleri, Permakültür.
Tarih boyunca beslenme/pişirme pratikleri
Mutfağı mekânsal organizasyondaki yeri, içeride ve dışarıda mutfaklar
Doğal Malzeme Doğal Beslenme: Fermantasyon, Mikrobiyoloji ve Beden Florası
Ocak yapımı:  Teknik anlatımlar, Malzeme tanıtımları, Ekmek Yapımı

Açık Hava Atölyesi:
Doğal malzemeler, kil, kum, saman ve tuğla kullanılarak inşa edilecek köy tipi orta boy ocak yapımı. Bir yarım hazırlık sürecek, ertesi gün ocak inşa edilecektir. Hazırlık gününde kil, kum ve saman karıştırılacak kerpiç hazırlanacak, tuğla ve kum kullanılarak ocağın zemini hazırlanacaktır. İkinci gün ıslak kum ile kalıp hazırlanacak, iki katman halinde kil ile ocak inşa edilecektir. Kuruma aşaması için gereken 1 hafta boyunca sınıf içi eğitimler sürdürülecektir.

Beden, Mekân ve Hareket Farkındalığı
Eğitmen:
NY: Nur Yavuz | Serbest Mimar, Yoga, Meditasyon Eğitmeni

Atölyenin Amacı: Günümüzde mekân denince; içi boş, insansız, duyu ve duyguların dışlandığı, nötr bir kategori algılıyoruz. Halbuki mekân algısını insandan, manadan, kültürden, mitlerden, hareketten, zamandan bağımsız kendi içinde bir kategori olarak düşünmemiz oldukça zor. Günümüz tekno-endüstriyel dünyasının dışladığı bedenimiz, mevcudiyetimiz ve duygularımızla yeniden bağ kurmak; strese neden olan aşırı zihinsel faaliyetlerimize mola vermek; o anda orada ol'an nefesimiz, bedenimiz, diğer insanlar ve içinde bulunduğumuz mekân/zaman ile ilişkilenmenin yollarını aramak bu atölyenin ana amacıdır.

Atölyenin Hedefi: Her disiplinden katılımcılar için; tarihsel çerçevesi içinde, mekânın sunumundan, üretilmesine yaşanan gelişmeleri öğrenmek; özellikle Rönesans ve sonrası inşa edilen modernitenin mekân algımızı nasıl konumlandırdığını anlamak; ve şu anda içinde bulunduğumuz zihinsel/fiziksel ve psikolojik durumun bu algısal paradigmadan nasıl etkilendiğini farketmek. Çeşitli farkındalık çalışmalarıyla mekan/beden ve hareketlerimizin ilişkisini yeniden kurmak; ses, doku, hareket, zaman, ölçek, duyular ve zihin arasındaki ilişkilere bakmak.

Beden/mekân/hareket odaklı fiziksel ve meditatif çalışmalarla, ekran/suretlerde yitirdiğimiz mevcudiyeti mekân ve beden farkındalığı ile yeniden güçlendirmek.

Beden, Mekân ve Hareket Farkındalığı Atölyesi
İki haftalık süre içerisinde tarihsel süreç, mekân ve bedenlerin örgütlenmesi bağlamında kısaca anlatılacak; kentlerin oluşumundan kamusal alana, kişisel mekânlardan eğitime her anımızı belirleyen tekno-evrenden, farkındalık evrenine adım atmamızı sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Özellikle, yoğun programlar içinde, sınav ve başarma stresiyle boğuşulan gençlik döneminde zamanın/zihnin/bedenin sıkışmışlığı hissinden ferah bir zaman/mekân ilişkisinin deneyimlenmesi  ve bu deneyimi kişinin hayatının bütün evrelerine yansıtabilmesi çeşitli pratiklerle araştırılacaktır.

Stüdyo içi çalışmalar: Mekân ve bedenin Rönesans'tan günümüze nasıl algılandığı ile ilgili mimarlık teorisi içinden konu anlatımları Beden farkındalığı çalışmaları: dans, yoga, grup çalışmaları, nefes çalışmaları, meditasyonlar.

Stüdyo dışı çalışmalar: Şirince neresi: neler oldu, mitoloji ve hikayeler;  "herhangibiryerişte"den "yer" kavramına geçişi araştırmak.
Doğada ve Şirince'de yürüyüşler, ses, koku, doku, ışık, ısı, renk farkındalığı çalışmaları.
Eller/beden ile üretim kapsamında çalışmalar.

Çalışma sonu performansı: Atölye sürecinde edinilen farkındalığın yansıtılacağı, öğrenciler tarafından kurgulanacak bir performans/enstalasyon gerçekleştirilecektir.

Teselasyon – Soyutlama

Eğitmenler:
EV: Mimar Erhan Vural | ABOUTBLANK
KM: Doç. Dr. Kunter Manisa | Yıldız Teknik Üniversitesi
BY: Doç. Dr. Bora Yerliyurt | Yıldız Teknik Üniversitesi

Atölyenin Amacı: Bu atölye, katılımcıların mimarinin önemli bir düşünme ve pratik şekli olan soyutlama üzerine bilgi sahibi olmaları ve uygulama yapmalarını amaçlamaktadır. Katılımcıların 3 boyut ve mekân-ölçek algılarını Öklid geometrisi (nokta-doğru-düzlem) üzerinden geliştirmek bir hedeftir.

Atölyenin Hedefi:  Katılımcılar için; soyut düşüme, soyut tasarım ve uygulama yapabilme becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir. Atölye çalışmaları bireysel ve grup çalışması şeklinde yürütülecektir. Atölye teorik sunumlar ve 3 farklı atölye çalışmasından oluşmaktadır. Atölye sırasıyla soyutlama, Öklid geometrisi, yüzey oluşturma, mekân oluşturma ve mekânı belirlenmiş bir topoğrafyaya-yüzeye aplikasyonundan oluşmaktadır. Atölye süresince katılımcılara konulara ilişkin teorik sunumlar yapılarak, belirlenen malzemeler üzerinden el becerilerini geliştirecek uygulamalar yaptırılacaktır. Atölye sonunda katılımcılar Nesin köyünün çevresinde belirledikleri bir alan ve işleve uygun olarak söz konusu teknikleri kullanarak bir tasarım yaparak uygulayacaklardır.

Kavramsal çerçeve, teorik sunumlar:
Soyutlama; bir kavramın bilgi içeriğini azaltma veya indirgeme sürecine denir. Bu indirgeme, çoğunlukla belirli bir amaç için gerekli olan bilginin daha rahat elde edilebilmesi için yapılır. Mimaride soyutlama gerek tasarım sürecinde gerekse de mevcut yapıların anlaşılabilmesi-okunabilmesi için başvurulan en önemli yöntemlerden biridir.

Öklid geometrisi; Yunan matematikçi Öklid tarafından ortaya konan geometri sınıfıdır. Temel olarak 5 adet kuralı vardır. “İki noktadan yalnız bir doğru geçer. Bir doğru parçası iki yönde sınırsız bir şekilde uzatılabilir. Bir doğruya dışında alınan bir noktadan yalnız bir paralel doğru çizilebilir”

Topografya; İnsanoğlu var olduğundan beri insan yapımı veya doğal yüzeyler üzerinde durur ve hareket eder. Topografya basit yüzeyler-düzlemler olmayıp farklı şekillerde 3 boyutlu olarak tasarlanırlar. Düz, katlanmış, eğimli, kademeli olabildikleri gibi farklı düzey-seviyelerde olabilirler. Her bir durumda yüzey üzerindeki farklılıklar farklı işlevlere olanak tanır.
1. Bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekildir.
2. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin tamamıdır.
3.Yapısal bir varlığın özellikleri, ilişkileri ve yapılandırılmasıdır.
4. Yapısal bir varlığın (zihinsel veya mevcut) göreceli olarak belli bir konum veya noktadaki farklı bir varlık ile olan ilişkisini anlatan şemadır.

Üst düzlem-örtü; İnsanoğlu doğa koşullarından korunmak ve kendini güvende hissetmek için kendisini çevreleyen-kapatan bir mekâna ihtiyaç duyar. Bu koruyucu elemanlardan bir tanesi üst düzlemdir. Üst düzlem 3 boyutlu olarak çok farklı şekillerde tasarlanabilir. Düz, katlanmış-kıvrık, çıkıntılı-yivli, kavisli vb. olabildiği gibi alçak veya yüksek olabilir. Üst düzlemler aynı zamanda altındaki yaşamı tanımlarlar.
Tessalation-mozaik döşeme; Bir alanı veya yüzeyi ufak alan parçalarına-alt birimlere bölmek.

Atölye çalışmaları:
Atölye 1. Üçgenleme-Otoportre
Atölye 2. Konstelasyon
Atölye 3. Teselasyon

Atölye 1. Üçgenleme-Otoportre (bireysel çalışma)
Atölye katılımcıları kendi yüzlerini üçgenleme tekniği kullanarak çizimini yapacaklardır. Kendi yüzlerinin net bir fotoğrafını çeken öğrenciler, aldıkları çıktılar üzerine yüzlerindeki yükselti ve çukurları ifade edecek şekilde çizim yapacaklardır. Çizimleri yaparken Öklidin basit matematik kuramlarından biri olan nokta-doğru-düzlem (yüzey) tekniğini kullanacaklardır. Böylece kendi yüzlerinin soyut bir ifadesini oluşturacaklardır.

Atölye  2. Konstelasyon (bireysel çalışma)
Asetat üzerine gelişi güzel konstelasyon ve üçgenleme denemeleri yapan öğrenciler seçtikleri 3 denemeyi katlayıp kıvırarak üçgen parçalardan oluşan kabuklar yaratacaklardır. Daha sonra oluşturdukları kabukları ölçeklendirerek bir mekana dönüştürerek kesit çizimlerini yapacaklardır.

Atölye 3. Teselasyon (grup çalışması)
Atölye katılımcıları atölye mekanı içine aplike edilecek, işlevi olan, üçgenlerden oluşan bir kabuk tasarımı yapacaklardır. Gruplar halinde tasarım önerileri geliştirerek, içlerinden bir tasarımı seçerek kabuğu inşa edip mekan içine yerleştireceklerdir.

Spontane Yaratıcılık

Eğitmen:
OÇ: Oruç Çakmaklı | Sanatçı, Mimar

Sanat-mimarlık, tasarım-şiir, edebiyat-mimarlık, insan-doğa, insan-mimarlık, köy-insan gibi pek çok arakesit bir araya getirilip tartışılacak; ve tüm bu arakesitler arası ilişkiler, bu ilişkilerin nasıl kurulduğuyla ilgili teorik bilgiler desteği ile değerlendirilecektir.  Sürece bağlı olarak konular, kimi zaman bir söyleşi, kimi zaman bir seminer, kimi zaman ise bir uygulamalı atölye içinde irdelenecektir.