Mimarlık Programı: Görsel Mekânsal Yerleşmeler

Tarih: 12-25 Ağustos 2019 (Köy'e geliş 11 Ağustos, Köy'den ayrılış 25 Ağustos)

Amaç: Farklı disiplinlerden katılımcılar için; mekânsal pratikler üzerine düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak, grup/ortak çalışma becerilerini geliştirmek, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Daha nitelikli yaşam çevrelerinden haberdar olmak ve bunu talep etmek için gerekli farkındalığı yaratmak. Farklı disiplinlere ait “mekânsal söylemleri” tartışmaya açmak ve sorgulama alanları oluşturmak. Yakın üretim alanları olmalarına rağmen, meslek edinme aşamasında bir arada üretim imkanına sahip olmayan disiplinler arasında ilişki kurabilmek; farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek; eğitim pratiğinde üzerinde durulan kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar ve gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmektir.

Hedef kitle: Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstü seviyelerindeki tüm alanlardan/disiplinlerden öğrencilerin başvurusuna açıktır. Ancak belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. "Mekân" üzerine soruları ve merakı olan herkesi hedefler.

Başvuru için: Katılımcılardan kendilerini (ve eğer varsa yaptıkları çalışmaları) anlattıkları özgeçmişle birlikte Mimarlık Programı’na neden katılmak istedikleriyle ilgili yaklaşık 200 kelimelik bir yazıyı (motivasyon mektubunu) başvuru formuna yazmaları beklenmektedir. Ayrıca “mekân” kavramı üzerine seçilen serbest bir teknikle üretim (video, poster, fotoğraf, metin…) yaparak, ilgili üretimin erişilebilir linkini başvuru formunda yer alan kutucuğa yazmaları beklenmektedir.

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil çadırlar için 1810 TL, koğuşlar için 2410 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi.

Eğitmenler: Sait Ali Köknar, Burcu Köknar, Sinem Serap Duran, Can Gündüz, Bilge Demirtaş

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayınız. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program

Program çizelgesi için tıklayın.

1. Yer, Örtü, Mekân
2. Mekân-Ekran
3. Mekân-Zaman’ın İnşasında Görsel-İşitsellik ve Montaj

1-Yer, Örtü, Mekân

Eğitmenler:
SK: Doç. Dr. Sait Ali Köknar | Kadir Has Üniversitesi
BK: Y. Doç. Dr. Burcu Serdar Köknar | MEF Üniversitesi

Dersin Amacı: Atölye köyün yakınındaki uygun bir alana altında-içinde olmaya uygun, atölye sürecinde tüm derslerde üretilen işlerin sergilendiği bir alan tasarlayıp, mümkünse inşa etmeyi ve bütün süreç boyunca yer, örtü ve mekan kavramları üzerine düşünmeyi amaçlıyor.

Dersin Hedefi: Örtü mekan kurucu en ilksel, en eski insan yapısı elemanlardan bir tanesi. Örtünün yerle olan ilişkisini, yerin örtüyle kuruluşunu, örtünün yeri dönüştürmesini analog ve dijital araçlar kullanarak incelemeyi ve mümkünse eldeki imkanlara bir örtü inşa etmeyi yeniden keşfederek deneyimlemek atölyenin genel hedefidir. Konuyla ilişkili olarak Aristo, Heidegger, Simmel, Semper gibi düşünürlerin anahtar metinlerini  okumak ve tartışmak atölyeye eşlik edecek.
Katılımcılarla birlikte bir örtü inşa etmeye çalışarak yaparken düşündüğümüz, yapma eyleminin düşünmeyi nasıl tetiklediğini, düşünmenin yapışı nasıl zenginleştirdiğini deneyimlediğimiz bir ortam oluşturacağız. Ders genel olarak sabah saatlerindeki derslerde atölyede bilgisayar ve kağıt başında, akşam saatlerinde arazide çalışarak ilerleyecek. Etrafta bulabileceğimiz çubuk elemanlarla ve yanımızda getirdiğimiz kumaş ve iplerle basit bir örtü inşa edilecek. Örtünün nasıl, nerede, ne şekilde inşa edileceği, atölye sırasında imkanlar gözetilerek müzakere edilecek.

Süreç: Ders programı sabahları dersler, akşamları tüm derslerin ortak çalışma zamanı olarak tasarlandı. Sabah derslerinde üretilen denemeler, öğleden sonra ders saatlerinde geliştirilecek ve atölye sonunda tüm işlerin sergilendiği bir olay-mekan tasarımına dönüşecek. Programın son iki günü hep birlikte bu olay-mekanın yapımı, deneyimlenmesi, belgelenmesi ve sökülmesine ayrıldı.
Derslere çeşitli sunumlar ve tartışmalar eşlik edecek, ama merkezinde bez, ip ve buluntu malzeme ile nasıl örtüler oluşturulabileceği tartışılıp, önce küçük ölçekte imalatı gerçekleştirilecek, ardından derslerde keşfedilen örtü olasılıkları seçilen mekana yerinde uygulanacak. Örtünün imalatı örgü örer gibi alt parçaların el emeği ile birleştirilmesi ile gerçekleşebileceği gibi, basit ve pratik asma germe sistemlerden de oluşabilecek.

Seminer: Yere Eklemlenmek
Eğitmenler: Sait Ali Köknar, Burcu Serdar Köknar

İnsan eylemlerini doğanın bir uzantısı olarak düşündüğümüzde insanın doğadaki varoluşu başkalaşıyor. Mimarlık uğraşının yere dair değerleri nasıl çoğaltabildiğini örneklerle tartışarak mimarın yapışıyla ne tür yere eklemlenme stratejileri geliştirdiğini belirlemeye başlayabiliriz. Sunum, yere içkin değerlerin insan eliyle yeniden ele alınıp arttırıldığı bir gelecekte nasıl tasarım stratejileri kullanmamız gerektiğine ilişkin bir tartışma başlatmayı hedefliyor.

2. Mekan-Zaman’ın İnşasında Görsel-İşitsellik ve Montaj
Eğitmenler:
CG: Can Gündüz
BD: Bilge Demirtaş

Bu seminer dizisi, fotoğrafın icadından günümüz dijital teknolojilerine uzanan geniş zaman diliminde ortaya çıkmış farklı mekan, zaman ve anlatı kurma biçimlerinin izini sürer. Kavramlar ve pratikler arasında mekik dokuyarak oluşturulan zemin, katılımcıları kendi bedensel dinamizmlerinden formüller türetmeye sevk ederek görsel-işitsel aygıtın ve montajın doğasını daha iyi kavramalarını hedefler.

Süreç:
Temel Kurgu Teknikleri: Tanımlar ve Uygulamalar
Görsel İşitselliğin İnşasından Kavramlar ve Pratikler
Seminer: Kavramlar ve Pratikler I: Sinematik Aygıtın Doğuşu ve Gelişimi
Uygulama: Plan-Sekans
Montaj-Düşünce
Seminer: Kavramlar ve Pratikler II: Kent, Bellek ve Arşiv
Uygulama: Anlatı ve Montaj 
Seminer: Analogdan Dijitale Mekan/Aygıt İlişkisi
Seminer: Güncel Sanat Pratiklerinde Mekan

3. Mekân-Ekran
SS: Sinem Serap Duran | Kadir Has Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi

Atölye içerisindeki “Mekân-Ekran” dersleri serisi doğayı, mekânı ve yerleşimleri yeni anlamlar üreterek daha iyi kavramayı hedefler. Köye adımını atan katılımcı, ilk kadrajını oluşturur. Yeni bir çerçeveyi doğaya kendi elleriyle yerleştirir, doğanın tepkisinden öğrenir. Temsilleri aracılığıyla görmediğini, üzerine düşünmediğini ortaya çıkarır, saptırır, dönüştürür ve her yeni çerçeveleme ile yeni bütünler üretilir.

Katılımcılar, bu iki haftalık keşif sürecinde, mekânsal katmanları keşfedebilecekleri çoklu çerçeveleme yöntemleri ile tanışır. Kavramsal, zamansal tartışmalara ve pratik beceri edindirecek anlatımlara katılmanın yanısıra, gezerek, dokunarak ve yaparak mü-dahil olurlar. Durağan ve devingen imgeler oluşturan yerleştirme, montaj ve video-kolaj yöntemleri atölyede eleştirel bir kavrama-aktarma, müdahale etme ve yorumlama aracına dönüşür.

Süreç:
Seminer 1-Doğa: Mekanda Deneyim
Doğa ve mekan üzerine kavramsal ve zamansal tartışmalar içerir.
Film gösterimi: Andy Goldsworthy - Rivers and Tides

Uygulama-Doğa: Mekanda Yerleştirme
Doğayı gözleme ve doğanın akışlarına katılmaya yönelik müdahaleler aracılığıyla kavrayış geliştirir.
Grup çalışması: Nesin Köyü ve yakın çevresinde, tamamen doğal malzemeler ile yapılan bir yerleştirme çalışması yapılır.

Seminer 2-Adobe Premiere, Adobe After Effects
Yapılacak video çalışmalarına yönelik programları anlatır. Yeşil ekran tekniği ve video kolaj teknikleri ile tanıştırır.

Seminer 3-Mekanda Karma Pratikler: Yerleştirme, Land Art, Video Art
Sanat ve mimarlık literatüründe yerleştirme sanatı, land-art, video sanatını tartışır.

Uygulama-Mekanda Karma Pratikler: Köyde Yerleştirme mekanı yeniden üretmeye yönelik fiziki ve dijital müdahaleler kurar.
Grup çalışması: köy içindeki mikro mekanlarda yerleştirmeler üretilir ve yeşil ekran tekniği entegre edilerek video-kolaj çalışması yapılır.

Seminer 4-Katmanlaşma Aracı Olarak Kolaj: Eleştirel bir aygıt olarak kolaj, montaj, asamblajın tarihini ve kuramını tartışır.

Uygulama-(Mekansal) Kolaj: Bireysel çalışma: iki ve üç boyutlu denemeler yapılır.

Seminer 5-Hareketli İmge Okuma: Film-video okuma üzerine kavramsal tartışma yapar ve örnekler üzerine konuşur.

Uygulama-Mekânsal Eşleştirme: Melez bir final ürünü üretir.
Grup Çalışması: Köy içinde çeşitli mikro mekanlar kuran ve mekana görsel kolajlar yerleştiren işler geliştirilir ve yaz okulu sergisine yönelik hazırlanır.