Sosyoloji Yazokulu

Tarih: 26 Ağustos-1 Eylül 2019 (Köy'e geliş 25 Ağustos, Köy'den ayrılış 1 Eylül)

Amaç: Tarih insanların yaşadıkları toplumları ve zamanı anlama, etkileme ve değiştirme çabalarına hep tanık oldu. Sanayi toplumuyla bu anlama çabasının disiplini “sosyoloji” oldu. Bugün de içinde yaşadığımız zaman ve toplumlarda “dönüşüm” temel bir öneme sahip. Ancak zaman değişirken, kavramlarımız eskiyor, siyasetimiz de eskiyor. Bu yüzden yaşadığımız toplumları anlamak ve kendimizi anlamlandırmak yerine esas olarak kendimizi korumaya almaya, “ötekilere” karşı pozisyon almaya, cemaatlerimize kapanmaya çalışıyoruz; öfke, nefret ve kutuplaşma sıradanlaşıyor. Oysa içinde yaşadığımız toplumu tepeden tırnağa her şeyiyle anlamak mümkün olmasa bile, ona başka gözle, daha soğukkanlı ama hissederek bakmak mümkün.

Programdaki derslerde teoriler ezberlemeyi değil, yaşayan bir disiplin vasıtasıyla insanın hem kendine, hem de başkalarına karşı yabancılaşmasını ortadan kaldırmaya katkıda bulunabilecek bir faaliyet yürütmek amaçlanıyor. Ancak aynı zamanda bu bilgi ve tecrübe vasıtasıyla, toplumun içinde farklı bir duyarlılıkla durmak ve toplumla birlikte interaktif bir ilişki kurmak için kültürel sermayenin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Hedef kitle: Dersler, bir yandan sosyolojinin farklı alanlarıyla tanışmak ve bu alanlarda derinleşmek isteyen üniversite öğrencilerine dönüktür. Dersler bu öğrencilere paket halinde toplam bilgiyi sunmaktan ziyade; söz konusu alanlarda onların önünde kanallar açmayı hedefler. Diğer yandan, STK`larda ya da toplum hizmetleri, gönüllü faaliyetler gibi alanlarda çalışacak veya bu alanlara ilgi duyan üniversite öğrencileri için de dersler fayda sağlar. Öncelikli olarak yeni başvurular değerlendirilecektir.

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil çadırlar için 875 TL, koğuşlar için 1175 TL'dir.

Kontenjan: 25 kişi. Yedek Başvuru Alınıyor.

Eğitmenler: Ferhat Kentel, Kenan Çayır, Sezai Ozan Zeybek

Sorularınız için: Aysen Çoluk (aysencoluk@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayınız. Yedek Başvuru Alınıyor. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program
Dersler, “Kendi üzerine düşünen toplum ve sosyoloji”; “Kendi üzerine düşünen toplum ve ekoloji”; “Gruplararası ilişkiler ve ayrımcılık” üç başlık altında paralel biçimde yürütülecektir.

Başlık: Kendi üzerine düşünen toplum ve sosyoloji
Eğitmen: Prof. Dr. Ferhat Kentel
Kurum: İstanbul Şehir Üniversitesi
İçerik: Klasik olarak sosyoloji modern toplumun hareketini ve düzenini anlamaya çalıştı. Modernliğin “bilimselliği” sosyolojiyi de etkiledi; sosyoloji modernliğin “kurucu” dili oldu. Oysa bugün modernliğin insanı adeta “tanrı” konumuna getirerek kurduğu yapılar sarsılıyor. Deneme-yanılmalarla, el yordamıyla toplumlar giderek daha çok konuşmaya başlıyor ve sosyolojinin sınırlarını zorluyor. Ezberlerimiz bozuluyor; eski kavramlarımız artık işe yaramaz hale geliyor ve daha önce düşünmediğimiz, hayal bile edemediğimiz yeni toplumsallıklar, kimlikler, içiçe geçmeler ve kavramlar hayatımıza giriyor. Bu ders, işte bu yoğun dönüşümü, “eskiyi” ve “yeniyi”, geleneği ve modernliği, sınıfları ve kültürel kimlikleri, yenilenmek zorunda olan sosyolojik düşünme yolları eşliğinde, “birlikte düşünmeyi” amaçlıyor ve şu alt başlıkları içeriyor: “Modernleşme ve sosyoloji arasındaki ilişki”, “Modernite ve gündelik hayat”, “Kimlikler ve yeni sosyal hareketler”.

Başlık: Kendi Üzerine Düşünen Toplum ve Ekoloji
Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Sezai Ozan Zeybek
Kurum: Forum Transregionale Studien- Berlin
İçerik: Ekoloji ve çevre tartışmaları dünyada giderek daha fazla ağırlık kazanıyor. İklim değişikliği, yaban hayatın tahribatı, bedenimizde biriken kimyasallar, antibiyotik direnci geliştiren mikroplar (BM'ye göre insanlığı tehdit eden en büyük üç riskten biri giderek artan enerji ihtiyacı, kirlilik, buzulların erimesi gibi meseleler, insanlığın bir bütün olarak bazı önemli dönüşümlerin eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Derste, sosyolojik düşünme pratiklerinin bu sorunlar karşısında bize ne öğretebileceği üstünde duruluyor; ekolojinin sosyolojisi yapılıyor. Şu alt başlıklar ele alınıyor: “Karbondioksitin Emperyal Geçmişi”, ”Hayvanların Sosyolojisi”, ”Modernleşmenin 'Doğası'”.

Başlık: Gruplararası ilişkiler ve ayrımcılık
Eğitmen: Prof. Dr. Kenan Çayır
Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
İçerik: Son yıllarda Türkiye önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Farklı etnik, dinsel, cinsel yönelim temelli grupların tanınma ve eşitlik talep etmeye başladığı bu süreç iki potansiyeli barındırıyor. Bir yanda hâkim ve azınlıklaştırılmış gruplararasındaki gerilimlerin artma potansiyeli bulunuyor; öte yanda ise sorunları daha açıkça konuşabilme ve çözüm geliştirebilme. Bu süreci daha iyi anlamak için gruplararası ilişkilerin teorisi kadar, önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık gibi kavramları da anlamak gerekiyor. Bu ders, farklı gruplar temelinde ayrımcılık sorununun nasıl ortaya çıktığını hem Türkiye hem dünya bağlamında ele almayı amaçlıyor.

1. Gün
2. Gün
3. Gün
Tatil 
5. Gün
6. Gün
7. Gün
08:15-10:00 Tanışma  Gruplararası ilişkiler – temel kavramlar  Servet Dağılımı ve Adalet   Ayrımcılık /Teorik yaklaşımlar Ayrımcılıkla Mücadele Yöntemleri   Bundan sonrası… Yol haritası
10:30-12:00 Programın tanıtımı / Sosyolojik düşünmek  Klasik sosyolojik düşünce: Durkheim, Marx, Weber  Temel kavramlar, Önyargı, Ayrımcılık vs.  

Gündelik hayat / Yeni Sosyal Hareketler 

Demokrasinin Sonu mu? Siyasetin Yeni Mecraları Değerlendirme
16:00-18:00 Sosyolojiye farklı bakmak: İnsan Olmayan Toplumlar Gıda, İklim ve Enerji Modern toplum  / ulus-devlet    Cinsiyet ve Sömürgecilik Osmanlı’dan Türkiye’ye Sosyolojik Tarih   
21:00-22:30 Serbest zaman Etkinlik Belgesel    Etkinlik Serbest zaman