2018 Mimarlık Programı II

Tarih: 9-22 Temmuz 2018 (Köye geliş 8 Temmuz, Köyden çıkış 22 Temmuz 2018)

Amaç: Farklı disiplinlerden katılımcılar için; mekânsal pratikler üzerine düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak, grup/ortak çalışma becerilerini geliştirmek, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Daha nitelikli yaşam çevrelerinden haberdar olmak ve bunu talep etmek için gerekli farkındalığı yaratmak. Farklı disiplinlere ait ``mekânsal söylemleri`` tartışmaya açmak ve sorgulama alanları oluşturmak. Yakın üretim alanları olmalarına rağmen, meslek edinme aşamasında bir arada üretim imkanına sahip olmayan disiplinler arasında ilişki kurabilmek; farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek; eğitim pratiğinde üzerinde durulan kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar ve gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmektir.

Hedef kitle: Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstü seviyelerindeki tüm alanlardan/disiplinlerden öğrencilerin başvurusuna açıktır. Ancak belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. "Mekân" üzerine soruları ve merakı olan herkesi hedefler.

Başvuru için: Katılımcılardan kendilerini (ve eğer varsa yaptıkları çalışmaları) anlattıkları özgeçmişle birlikte Mimarlık Programı`na neden katılmak istedikleriyle ilgili yaklaşık 200 kelimelik bir yazıyı (motivasyon mektubunu) başvuru formuna yazmaları beklenmektedir. Ayrıca “mekân” kavramı üzerine seçilen serbest  bir teknikle üretim (video, poster, fotoğraf, metin…) yaparak, ilgili üretimin erişilebilir linkini başvuru formunda yer alan kutucuğa yazmaları beklenmektir.

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 1940, çadırlar için 1450 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi

Köy'le ilgili sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Programla ilgili sorularınız için: Cemil Çalkıcı (cemilcalkici@gmail.com), nesinmimarlik@gmail.com

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Eğitmenler hakkında ayrıntılı bilgiler için tıklayın.

Program

Saat saat, ayrıntılı programı görmek için tıklayın.

1. Yer, Duvar, Mekân
2. Hareket Halinde (yürürçizer)
3. Çevrede İnsan (Yer-Özne-İlişkiler-Mesafeler)
4. Biyomekanik ve Doğaçlama Atöyesi

Yer, Duvar, Mekân

Eğitmenler:
SK: Doç. Dr. Sait Ali Köknar | Kadir Has Üniversitesi
BK: Y. Doç. Dr. Burcu Serdar Köknar | MEF Üniversitesi

Dersin Amacı: Atölye köyün yakınındaki uygun bir alana bel yüksekliğinde bir duvar tasarlamayı, mümkünse inşa etmeyi ve bütün süreç boyunca yer, duvar ve mekan kavramları üzerine düşünmeyi amaçlıyor.

Dersin Hedefi: Duvar mekan kurucu en ilksel, en eski insan yapısı elemanlardan bir tanesi. Duvarın yerle olan ilişkisini, yerin duvara dönüşmesini, duvarın yeri dönüştürmesini analog ve dijital araçlar kullanarak incelemeyi ve mümkünse eldeki imkanlara bir duvar inşa etmeyi yeniden keşfederek deneyimlemek atölyenin genel hedefidir. Konuyla ilişkili olarak Aristo, Heidegger, Simmel gibi düşünürlerin anahtar metinlerini  okumak ve tartışmak atölyeye eşlik edecek.

Genel tanıtım: Katılımcılarla birlikte bir duvar inşa etmeye çalışarak yaparken düşündüğümüz, yapma eyleminin düşünmeyi nasıl tetiklediğini, düşünmenin yapışı nasıl zenginleştirdiğini deneyimlediğimiz bir ortam oluşturacağız. Ders genel olarak akşam saatlerindeki derslerde atölyede bilgisayar ve kağıt başında, sabah erken saatlerde arazide çalışarak ilerleyecek. Mümkünse etrafta bulunan taşlardan basit bir kuru duvar inşa edilecek, değilse inşa edildiği durum yerinde demir çubuk ve iplerle birebir aplike edilerek hayal edilecek. Duvarın nasıl, nerede, ne şekilde inşa edileceği, kalıcı olup olamayacağı atölye sırasında imkanlar gözetilerek müzakere edilecek.

Takvim: Ders için programda on bir gün boyunca yedi adet buluşma öngörülüyor. Ayrılan süre ve diğer kısıtlar birden fazla duvarın örülmesine imkan vermeyebilir. Yapılabilecek işin hacmi atölye başladığında şekillenecektir. Olası ders içerikleri aşağıdaki gibi gerçekleşecektir. Derslere çeşitli sunumlar ve tartışmalar eşlik edecektir.

1. Ders (Çarşamba Akşam): Tanışma, arazi ziyareti, arazinin ölçümü, atölyede bilgisayar kağıt üzerinde ilk çalışma.
2. Ders (Cuma Akşam): Atölye çalışması, maket üretimi, sanal modeller üzerinde kolajlarla etütler.
3. Ders (Cumartesi Sabah): Arazide duvar örme denemeleri, hayal edilen mekânlaşmaların ip ve demir çubuklarla yerine aplikasyonu.
4. Ders (Pazartesi Sabah): Arazide duvar örme ve aplikasyon çalışmalarının devamı. Birebir eklemelerin fotoğraflarla tespiti.
5. Ders (Salı Akşam): Arazideki çalışmaların tespitleri üzerine kağıt ve bilgisayar ortamında kolajlarla melez çıktılar üretecek araştırmalar.
6. Ders (Cuma Sabah): Arazideki son çalışmalar, temizlik, gerekirse söküm, son tespitler.
7. Ders (Cumartesi akşam): Tüm tespitlerden yola çıkarak işin portfolyosunun hazırlanması.

Yere Eklemlenmek (Seminer)
Eğitmenler: Sait Ali Köknar, Burcu Serdar Köknar

İnsan eylemlerini doğanın bir uzantısı olarak düşündüğümüzde insanın doğadaki varoluşu başkalaşıyor. Mimarlık uğraşının yere dair değerleri nasıl çoğaltabildiğini örneklerle tartışarak mimarın yapışıyla ne tür yere eklemlenme stratejileri geliştirdiğini belirlemeye başlayabiliriz. Sunum, yere içkin değerlerin insan eliyle yeniden ele alınıp arttırıldığı bir gelecekte nasıl tasarım stratejileri kullanmamız gerektiğine ilişkin bir tartışma başlatmayı hedefliyor.

Hareket Halinde (yürürçizer)

Eğitmen:
ADİ: Ahmet Doğu İpek

Dersin amacı ve hedefi: Çizim ağırlıklı olan “yürürçizer” Atölyesinde, katılımcılar bir iç ya da dış mekânı genel pratiğe uygun olarak tek bir kaçış noktasını odağa alarak değil, soyutlamaya yakın bir dille ve hareket halindeyken çizmeye davet edilir; bu şekilde mekânı üç boyutlu olarak hızla algılama ve algılananı aktarma pratiği edinirler. Atölye, hem iç mekanlarda hem de doğada yapılacak yürüyüşlerin ve bu yürüyüşler boyunca üretilen çizimlerin toplamıdır. Aynı zamanda performatif bir deneyim öneren bu atölyede, ortaya çıkan çizimlerin kalitesinden ziyade, mekânı üç boyutlu olarak algılamaya yarayacak bir düşünme pratiği geliştirmek esastır… 

Çevrede İnsan (Yer-Özne-İlişkiler-Mesafeler)

Eğitmenler:
EA: Yrd. Doç. Dr. Esra Akbalık | Okan Üniversitesi
ES: Dr. Esra Sakınç | Bilgi Üniversitesi
EÖ: Y. Mimar Emre Özyetiş | Mardin Artuklu  Üniversitesi

Dersin amacı: Bu atölye, çok ve parçalı bilgi/veri ortamında yaşayan günümüz öznelerinin, mimarlık üretimi üzerinden bir ilişkiler ağı kavrayışı geliştirmelerini, parçalardan oluşan bütün üzerine tartışmalar yürütmelerini ve bu parçaların alternatif yan yana gelişleri ile ortaya çıkabilecek yeni bütünler üzerine denemeler yapmalarını hedeflemektedir. Birbirine paralel ve birbirini bütünleyici iki ana eksen üzerinden yürütülecek tartışmalar, mimarlığın fiziksel ve sosyal içeriklerine odaklanmaktadır.

İçerik: Doğal ve yapılı çevrelerin fiziksel boyutunda insan-doğa ilişki/sizliği, mimarlığı doğrudan etkileyen iklimsel koşullar, topoğrafik özellikler, doğal habitatlar gibi somut faktörler olarak tartışılacaktır. Bu eksendeki ana tartışma zemininin tasarımcı/kullanıcı olarak bireyin doğa ile ilişkisi, onu kavrayışı üzerine odaklanması hedeflenmektedir.
Bireyin tasarımcı/kullanıcı özne olarak yer aldığı mimarlık üretiminin sosyal/kültürel boyutunda ise güç, ekonomi, moda, üretim ilişkileri, tahakküm,  bellek, yer-leşme gibi daha örtülü ve muğlak dinamikler tartışmaya açılarak, günümüz ana akım mekân üretiminin geniş çerçevesi görünür kılınmaya çalışılacaktır. Üretim ilişkilerine dâhil olan farklı aktörlerin ve önceliklerin belirleyiciliğinde şekillenen günümüz mekân anlayışına dair büyük bir resmin tartışmaya açılmasının, ana akıma alternatif bir takım modellerin üretilebilirliğinin tartışılabilmesine de olanak sunacağı düşünülmektedir. Tüm bu tartışmalar,  başka bir ölçekten de mimarlığın doğası gereği bağımlı olma durumuna karşılık otonom bir mimarlık olasılığına dair tartışmaları da beraberinde getirecektir.
Temel kavramlar üzerinden başlayacak olan tartışmaların, günümüz çevrelerini üreten ilişkiler ağlarını somutlaştırmayı ve görselleştirmeyi hedefleyen pratik çalışmalar ile desteklenmesi ve ardından da alternatif modellere/senaryolara dair yeni ilişki ağları kurgulanması hayal edilmektedir.
Var olan veri çokluğunu yorumlamak için gerekli olan zaman ve kavrayışa fırsat tanımayan bir ritim içinde ilerleyen günümüzde, gerek kullanıcı gerekse de mimar adayı olan atölye katılımcılarının bu ağlara dair farkındalıklarının artması ve kendi pozisyonlarına dair akıl yürütmeleri, atölyenin önemsediği temel kazanımlardan biridir.
İnsan, kendini çevreden korumak için başladığı etkinliklerinden, parçası olduğu doğanın korunması gerektiği noktasına nasıl geldi? Bu süreçte Mimarlık / tasarım/ inşa/ üretim ilişkilerinin rolü var mı? Başka algılar başka ilişkiler bu süreci yavaşlatabilir mi? Elbette dersin amacı bu konulara tarihsel açıdan bakmak değil. Dersin amacı, bu duruma neden olan tüm olgusal ya da düşünsel aktörleri ve etkileşimleri şimdi bulunduğumuz noktanın perspektifiyle bir arada görebilmek ve gösterebilmek. Böylelikle katılımcılarla birlikte insanın kendisi ve çevresine dair bir öz farkındalık oluşturabilme arayışına girebilmek, umut etmek. Bu farkındalık çabalarının tamamlayıcısı olarak verili çevre içine yerleşme pratiği yapmak. Amaç ve hedefleri bağlamında 3 aşamada seminerler, tartışmalar temelinde ilerleyecek dersin sonunda iki farklı üretim hedeflenmekte.

1'inci aşama: Çevrede neler var? İnsanların çevre ile kurdukları ilişki biçimleri nelerdir?
Mimarlar ve tasarımdan öncesinden başlayarak çevrenin içinde kendine yaşanabilir, rahat, daha rahat, daha rahat çevre oluşturmasındaki tüm ilgili unsurlar ve bunlar arasındaki ilişki ağlarını görünür kılmak. İnsanın kendi ve dışındaki olguları ilişkiler bütünü içinde görmek inşa edilmiş doğa /çevre algımızı değiştirebilir mi? Kendimize ait bir çevre –insan algısı inşa edebilir miyiz? Çevre / doğa ile kurduğumuz ilişki değişirse barınmadan mimarlığa geldiğimiz çevreyi yapılandırma eylemimiz değişir mi?

2'nci Aşama: İnsanın çevre ile kurduğu ilişki biçimi mimarlık ve tasarımı nasıl etkiler?
İnsanın varlığını devam ettirebilmesi için çevresinde neleri değiştirdiğini sorgulamak ve barınmadan tasarım/mimarlık alanına gelmek. Çevresel etkenlerin kavranması, doğa insan arasında oluşan ikiliğin, mimarlık / tasarımı nasıl şekillendirdiğini tartışmak.

3'nücü Aşama: Mimarlık /tasarım/inşaat çevreyi nasıl etkiler?
Bu gün gelinen zamanda mimarlık / tasarım + bunlara bağlı tüm inşa eylemi aktörlerinin çevreyi ve doğayı nasıl biçimlendirdiğine bakmak. Korunmaya çalıştığımız şeyleri neden korumak zorunda kaldığımızın izlerini sürmek, bunun nedenleri üzerinde tartışmak ve yeni aktörler ve olguları ilişkiler ağına dahil ederek var olan durumu büyük resimde görmeye çalışmak. Bu duruma ya durumlara yeni bakış açılarıyla yaklaşıp ilişki ağlarını söküp yenilerinin olup olamayacağını nasıl olabileceğini sorgulamak.

Hedeflenen üretim:
1. İnsan – çevre- mimarlık ilişkiler etkileşimler ağı haritası ve yeniden yapılandırma olasılıkları
2. Çevreye yerleş_ maketle tasarım pratiği

Ders Programı
1. Ders:
Çevre/doğa/ekoloji /insan-yürüyüş, gözlem anlama/anlatma çizim, ES EA EÖ
2. Ders: Çevre düşünceleri-ilişkiler ağı, ES EÖ EA
3. Ders: Çevrenin inşası-belgesel/tartışma: çevrenin inşası (59dk), EÖ EA ES
4. Ders: Kent/kır/üretim/temsil-seminer/tartışma belgesel, EA EÖ ES
5. Ders: Çevrenin inşası-yürüyüş ve yerleşmenin maketi, EÖ ES EA
6. Ders: Üretim araçları/ilişkiler ağı, EA ES EÖ
7. Ders: Yerleş-maket çalışması/ilişkiler ağı, EÖ EA ES

Biyomekanik ve Doğaçlama Atöyesi (Atölye), Koreografi ve Mimari (Sanatçı Konuşması)
Eğitmen:
TT: Tuğçe Tuna | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Atölye Hakkında: Bedenin biyomekanik yapısının, kinestetik deneyimlerle algılanması ve anlaşılması üzerine çalışmalar yapılacaktır.